Onze Visie

In onze visie op hulpverlening hebben wij als uitgangspunten dat:
  • Ieder kind waardevol is en uniek.
  • Ieder kind het recht heeft op een veilige en vertrouwde leefomgeving.
  • Ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen.

Ieder kind is waardevol en uniek.
Wij werken vanuit een christelijke identiteit en geloven dat ieder kind uniek geschapen is en zeer waardevol.
We willen ieder kind begeleiden in het worden van zijn “eigen ik”.

Hierbij stimuleren we de identiteitsontwikkeling van het kind, het vermogen om eigen keuzes te maken, weerbaarheid , zelfvertrouwen  enz. Zodat weet dat het zichzelf mag èn kan zijn.

Ieder kind heeft het recht op een veilige en vertrouwde leefomgeving.
Wij willen een veilige, vertrouwde omgeving bieden waar ze zich thuis voelen. Waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en aandacht is voor het individu van het kind.

Wij geloven dat alleen vanuit die basisveiligheid gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een kind.

Ieder kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Wij willen een veilige en pedagogische opvoedingssituatie creëren waarbinnen een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden.
Zodat het kind dichter bij zijn eigen identiteit en persoonlijkheid kan komen en een zo zelfstandig mogelijke persoon kan worden.

Onze Missie

Bovenstaande visie heeft geresulteerd in de onderstaande missie:
  • Wij willen professionele pedagogische hulp bieden aan kinderen uit moeilijke omstandigheden.
  •  Wij willen dit doen in een Thuis-Huis omdat dat de mogelijkheid biedt om huiselijk, kleinschalig wonen te realiseren voor kinderen.
  • We willen de ouders/verzorgers ondersteunen bij de opvoeding en waar nodig het tijdelijk overnemen, we willen, daar waar het kan, toe werken naar een situatie waarbij het kind weer thuis kan wonen.

Wij willen professionele pedagogische hulp bieden aan kinderen uit moeilijke omstandigheden.

Kinderen die uit een problematische opvoedingssituatie komen en niet meer thuis kunnen wonen, willen wij helpen door een vervangend thuis te zijn.

Dit doen wij door het bieden van een passende en professionele opvoeding met liefde en nabijheid. Juist kinderen die het extra nodig hebben, hebben onze passie.

Daarom vinden we het belangrijk om heel bewust om te gaan met wat we doen.

Wat hier uit voort vloeit is dat we ons inzetten om ons steeds verder te bekwamen en te ontwikkelen. We streven naar kwaliteitsontwikkeling door middel van scholing, training en intervisie.

 

Wij willen dit doen in een Thuis-Huis omdat dat de mogelijkheid biedt om huiselijk, kleinschalig wonen te realiseren voor kinderen.

Het woord Thuis-Huis zegt het al. We willen niet alleen een huis zijn, maar vooral een Thuis. Door onze kleinschaligheid kunnen wij een heel persoonsgerichte benadering hanteren en heel vraag gestuurd en individueel werken.

Wij willen zoveel als mogelijk een gezinssituatie benaderen. Dus een klein team vaste verzorgers, heterogene opbouw van de groep en huiselijke sfeer. Specialistische hulp en therapie worden extern aangeboden waardoor thuis, thuis blijft.


We willen de ouders/verzorgers ondersteunen bij de opvoeding en waar nodig het tijdelijk overnemen, we willen, daar waar het kan, toe werken naar een situatie waarbij het kind weer thuis kan wonen.

Ons uitgangspunt is dat ouders altijd de ouders blijven. Maar soms is een situatie zo ingewikkeld en kan het beter zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind dat het, al dan niet tijdelijk, uit huis wordt geplaatst. Op dat moment willen wij de opvoeding overnemen. Hierbij proberen we waar het kan, de ouders bij het proces te betrekken. Vaak is er een gezinsvoogd die hierin bemiddeld en adviseert.

Als het kan zal ons streven altijd zijn om toe te werken naar een situatie waarbij het kind weer thuis kan wonen.