Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Thuis-Huis De Baander ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en de kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode 2017.

De RvT bestaat uit maximaal drie leden en is als volgt samengesteld:

De heer A. Aalberts is voorzitter en heeft daarnaast als aandachtsgebied Financiën

De heer F.J. Roelfsema MSc is vice-voorzitter en heeft als aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en Organisatie/Verandermanagement

Mevrouw J.P. Schouwerwou is algemeen lid en heeft als aandachtsgebied HRM en Juridische zaken.

 

Toekomstvisie Raad van Toezicht Thuis-Huis De Baander

 Uitgangspositie

De Raad van Toezicht (RvT) van Thuis-Huis De Baander ( hierna te noemen de organisatie) ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de zorgbrede  Governancecode 2010 en 2017.

De kerntaken en de kernwaarden.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur/ de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie nader uitgewerkt in het Bestuursreglement.

De RvT ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van jongeren en hun verwanten; eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners; alsook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering., bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De RvT heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht  voor de stabiliteit en continuiteit van de organisatie.

De RvT neemt besluiten volgens het statutair en reglementair bepaalde. De RvT vervult de werkgeversrol naar de directie/bestuurders en beoordeelt haar functioneren jaarlijks. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

De RvT vervult de rollen van klankbord en adviseur voor de directie onder meer door

  1. Te reageren op rapportage, voorstellen, ideeën en vragen van de directie;
  2. De directie te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie;
  3. Suggesties te doen voor het tegemoet treden door de directie van de lacunes;
  4. In voorkomende gevallen de directie bij te staan in de uitvoering van taken.

De RvT voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de directie.

De RvT onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. Ook wil zij voldoen aan de voorwaarden die het NVTZ stelt aan goed bestuur.

Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

  1. De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvT als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
  2. Dialoog en debat, informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn het bijzonder van belang; zorgvuldige voorbereiding, onderzoekende houding, vragen stellen en het aangaan van het constructieve conflict, heldere conclusies en besluiten.
  3. De RvT hanteert voor het uitoefenen van haar taken de volgende informatiebronnen: Door de bestuurder aangeleverde informatie en rapportages, informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, externe audits, financiers, maatschappelijke partners en belangenbehartigers, werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie, informatie uit geregistreerde klachten en incidenten en publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Omwille van de efficiency en de effectiviteit heeft de RvT in overleg met de bestuurder de standaard informatiebronnen geordend.

De leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De bestuurder verschaft de RvT informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen.

RvT en bestuurder bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

Vergadering en Agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vier maal per jaar.

De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de RvT. De voorzitter plaatst punten die een bredere doordenking vragen bovenaan, zo mogelijk direct na de opening en het vaststellen van de agenda.

Verantwoording

De toekomstvisie van de RvT op toezicht wordt op de website van de organisatie geplaatst.

De RvT stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

 

Datum: 1.1.2018

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

  1. De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvT als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
  2. Dialoog en debat, informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn het bijzonder van belang; zorgvuldige voorbereiding, onderzoekende houding, vragen stellen en het aangaan van het constructieve conflict, heldere conclusies en besluiten.
  3. De RvT hanteert voor het uitoefenen van haar taken de volgende informatiebronnen: Door de bestuurder aangeleverde informatie en rapportages, informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, externe audits, financiers, maatschappelijke partners en belangenbehartigers, werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie, informatie uit geregistreerde klachten en incidenten en publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Omwille van de efficiency en de effectiviteit heeft de RvT in overleg met de bestuurder de standaard informatiebronnen geordend.

De leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De bestuurder verschaft de RvT informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen.

RvT en bestuurder bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

Vergadering en Agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vier maal per jaar.

De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de RvT. De voorzitter plaatst punten die een bredere doordenking vragen bovenaan, zo mogelijk direct na de opening en het vaststellen van de agenda.

Verantwoording

De toekomstvisie van de RvT op toezicht wordt op de website van de organisatie geplaatst.

De RvT stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

 

Datum: 1.1.2018